City Palace, Jaipur

City Palace, Jaipur

Shot By Chirag Sadhnani
Photo ID# GM142746
Picxy Original
place City Palace, Gangori Bazaar, J.D.A. Market, Kanwar Nagar, Jaipur, Rajasthan

Digital
Print