Artist Shri Shyamu Ramdev

Artist Shri Shyamu Ramdev

Ankit.sahu.524
Shot by Ankit Sahu
Stock Photo ID #UI420251
Jaipur, Rajasthan, India
Shri Shyamu Ramdev is wonderful miniature artist in city palace of jaipur.
Model Release: N/A
Image Credit: Picxy.com/Ankit.sahu.524

Related Photos

Loading more photos...