Artist Shri Shyamu Ramdev

Artist Shri Shyamu Ramdev

Shot By Ankit Sahu
Stock Photo ID# UI420251
place Jaipur, Rajasthan, India

Shri Shyamu Ramdev is wonderful miniature artist in city palace of jaipur.

Release: N/A ( Learn More )

Digital
Print