Newly laid cement  road

Newly laid cement road

Photo ID# VH797514
place Maruthi Nagar, Machavaram, Vijayawada, Andhra Pradesh, India

Digital
Print