Mighty Virupaksha

Mighty Virupaksha

Shot By Abbie
Photo ID# SS667330
place Sri Virupaksha Temple, Hampi, Karnataka, India

This was shot a virupaksha temple, hampi

Digital
Print